OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
Regulamin

Regulamin internetowej platformy dystrybucyjnej Dressler.com.pl
 

I. Informacje ogólne
Właścicielem internetowej platformy dystrybucyjnej, działającej pod adresem internetowym www.dressler.com.pl, jest Dressler Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850), ul. Poznańska 91, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000688140, posiadającym numer NIP: 5252498568 oraz numer REGON: 142759597.

Internetowa platforma dystrybucyjna  prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet wyłącznie osobom prawnym lub innym podmiotom, niebędącym konsumentami, zwłaszcza, choć niewyłącznie, hurtowniom i księgarniom.
Obsługę zamówień detalicznych dla klientów "Dressler Dublin" prowadzi sklep internetowy: www.swiatksiazki.pl na zasadach określonych w regulaminie tego sklepu.

Regulamin niniejszy, zwany dalej „Regulaminem”, określa zasady sprzedaży towarów znajdujących się w ofercie internetowej platformy dystrybucyjnej www.dressler.com.pl.

II. Definicje
Sprzedawca – Dressler Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
Platforma  – internetowa platforma dystrybucyjna prowadzona przez Sprzedawcę i działająca pod adresem internetowym www.dressler.com.pl, pozwalająca na dokonywanie zakupów hurtowych towarów oferowanych przez Sprzedawcę;
Kupujący – przedsiębiorca lub inny podmiot, niebędący konsumentem, który nabywa Towar, zarejestrowany w systemie informatycznym Platformy, w ilościach hurtowych;
Towar – przedmiot transakcji handlowej znajdujący się w ofercie i sprzedawany przez Sprzedawcę za pośrednictwem Platformy;
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

III. Rejestracja w systemie informatycznym Platformy
1. Warunkiem uzyskania statusu Kupującego i dokonywania zakupu Towarów oferowanych przez Platformę jest rejestracja w systemie informatycznym Platformy jako Klient hurtowy.
2. Rejestracja odbywa się zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie www.dressler.com.plPobierz Instrukcję.
3. Dokonując rejestracji Kupujący, będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sprzedawcy oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji transakcji kupna/sprzedaży.
Sprzedawca jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej sprzedaży internetowej; dane te są wykorzystywane w celu realizacji zamówień i mogą być przetwarzane w celach marketingowych wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody w zgłoszeniu rejestracyjnym. Kupujący ma możliwość wglądu, aktualizacji i żądania usunięcia danych ze zbioru.
Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.
Dane osobowe są chronione zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r.  poz. 1182) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich bez zgody Kupującego.
4. Kupujący po zarejestrowaniu się w systemie informatycznym Platformy identyfikowany jest w Platformie za pomocą indywidualnego loginu (adresu mailowego) oraz indywidualnego hasła.

IV. Baza oferowanych Towarów
1. Platforma zawiera wykaz (bazę) sprzedawanych Towarów.
2. Baza Towarów zawiera niezbędne informacje o indywidualnych cechach Towarów, w tym: opis i kategorię Towaru, jego cenę brutto, kod EAN, ISBN.
3. Sposób wyszukiwania (filtrowania) Towarów i pozyskiwania informacji o Towarach opisuje instrukcja obsługi Platformy zamieszczona na stronie internetowej Platformy. Pobierz Instrukcję.
4. Istnieje możliwość udostępnienia Kupującemu  bazy sprzedawanych Towarów co reguluje odrębna umowa zawarta przez Sprzedawcę z Kupującym.

V. Składanie zamówienia
1. Kupujący może złożyć zamówienie poprzez formularz w systemie informatycznym Platformy 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
2. Sposób składania zamówienia przedstawia instrukcja zamieszczona na stronie internetowej. Pobierz Instrukcję.
3. Warunkiem złożenia zamówienia w Platformie jest zapoznanie się z warunkami Regulaminu i ich akceptacja.
4. Zamówienie uważa się za złożone z chwilą zarejestrowania go w systemie informatycznym Platformy.
5. Do zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Platformy dochodzi po złożeniu zamówienia przez Kupującego i potwierdzeniu jego przyjęcia przez Sprzedawcę za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej przez system informatyczny Platformy na adres e-mail Kupującego.
Formalnym potwierdzeniem umowy jest faktura VAT wystawiona przez Sprzedawcę i dołączona do zamówionego towaru. Dodatkowo informacja o wystawionej fakturze VAT zamieszczona jest na koncie Kupującego na Platformie w sekcji rozliczeń.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo weryfikacji złożonego zamówienia, gdy rzetelność Kupującego wzbudza uzasadnione obawy, w szczególności gdy Kupujący zalega z płatnościami za poprzednie zakupy. W takim przypadku realizacja zamówienia może zostać wstrzymana do czasu uregulowania istniejącej zaległości.

VI. Zmiana zamówienia
1. Kupujący, po przyjęciu zamówienia przez Sprzedawcę,  może dokonać zmiany w zamówieniu lub anulować zamówienie tylko po telefonicznym (tel. nr 22 733 50 30 lub 22 721 30 00 / 11) lub e-mailowym (adres e-mail internet@dressler.com.pl) uzgodnieniu ze Sprzedawcą.
2. Kupujący może anulować tylko zamówienie dotyczące Towaru, który nie został wydany Kupującemu lub wysłany do niego.
 
VII. Realizacja zamówienia i dostawa
1. Sprzedawca zrealizuje zamówienie pod warunkiem, że Towar ujęty w bazie Towarów Platformy znajduje się w magazynach Sprzedawcy w chwili kompletacji danego zamówienia.
2. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w dniu roboczym następującym bezpośrednio po dniu, w którym nastąpiło potwierdzenie realizacji zamówienia, zgodnie z punktem 5 Rozdziału V Regulaminu.
3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od dnia potwierdzenia jego przyjęcia przez Sprzedawcę, zgodnie z punktem 5 Rozdziału V Regulaminu.
4. W przypadku trudności z realizacją całego zamówienia, w tym wówczas, gdy Towar stał się po złożeniu zamówienia niedostępny, na skutek czego Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia w terminie określonym w punkcie 3, Sprzedawca zawiadomi o tym niezwłocznie Kupującego. W takim przypadku zarówno Sprzedawca, jak i Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni, licząc od dnia jej zawarcia, określonego w rozdziale V pkt 5 i 6 Regulaminu.
5.W przypadku trudności z realizacją części zamówienia, w tym wówczas, gdy część Towarów stała się niedostępna po złożeniu zamówienia, Sprzedawca poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji, a Kupujący może ponownie zamówić niezrealizowaną część zamówienia.
6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie umowy, w przypadkach określonych w punkcie 4 i 5, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy wyniknie z jego winy umyślnej.
7. W razie wcześniejszej zapłaty Sprzedawca zwróci Kupującemu otrzymaną od niego cenę za Towar, co do którego Kupujący odstąpił od umowy.
 
VIII. Dostawa Towarów
1. Zamówiony Towar, według wyboru Kupującego, może być odebrany osobiście przez Kupującego z siedziby firmy przy ul. Poznańskiej 91, 05-850 Ożarów Mazowiecki, lub dostarczony na adres wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia za pośrednictwem firmy kurierskiej.
2. Chwilą wydania Towaru, gdy:
a)   Kupujący wybrał opcję bezpośredniego odbioru z siedziby firmy przy ul. Poznańskiej 91 w Ożarowie Mazowieckim – jest chwila odebrania Towaru przez Kupującego,
b)   Kupujący wybrał opcję dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej – jest  chwila przekazania Towaru Kupującemu lub osobie przez niego wyznaczonej.
3. W przypadku dostarczenia Towaru przez firmę kurierską Kupujący zobowiązany jest zbadać przy odbiorze, czy przesyłka nie posiada braków ilościowych lub uszkodzeń.
4. W przypadku stwierdzenia podczas odbioru uszkodzenia przesyłki lub braków ilościowych, Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności osoby dostarczającej Towar protokół zawierający opis braków lub uszkodzenia. Ewentualne reklamacje Sprzedawca uwzględni po przedstawieniu przez Kupującego ww. protokołu.
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności w przypadku niedostarczenia Towaru albo opóźnienia w dostawie spowodowanym błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Kupującego.
6. Do każdej dostawy zamówionych Towarów dołączana jest faktura VAT.
 
IX. Ceny Towarów
1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
2. Ceną dla Kupującego jest cena Towarów w bazie Towarów widoczna na stronie internetowej Platformy w chwili składania zamówienia.
3. Ceny Towarów nie obejmują kosztów przesyłki.
4. Całkowity koszt zamówienia, który obciąża Kupującego, stanowi sumę ceny Towaru i kosztu przesyłki (w zależności od przewidzianej przez Sprzedawcę i wybranej przez Kupującego formy dostarczenia). Koszt przesyłki kurierskiej podany jest w pierwszym etapie procesu składania zamówienia. W przypadku niespełnienia minimum logistycznego (500 PLN) wynosi on: 10,00 zł brutto. Towar można odebrać osobiście pod adresem wskazanym w Rozdziale VIII punkt 1, opcja ta jest bezpłatna.
5. Wielkość ewentualnych rabatów zależna jest od osiąganych obrotów i jest regulowana w odrębnej umowie zawartej przez Sprzedawcę z Kupującym
6. Sprzedawca prowadzi akcje promocyjne sprzedaży Towarów i ma prawo zmieniać i odwoływać takie akcje.

X. Sposób płatności
Zamówienia złożone za pośrednictwem Platformy można opłacić w następujący sposób:
1) w przypadku wysyłki – w formie przelewu, z tym że na początku współpracy w formie przedpłaty,
2) podczas odbierania zamówienia w siedzibie firmy przy ul. Poznańskiej 91 w Ożarowie Mazowieckim - płatność gotówką.

XI. Rękojmia za wady i rozpatrywanie reklamacji
1. Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Towaru.
2. W przypadku wystąpienia wad Towaru, problemów z terminem dostawy lub jakością otrzymanej przesyłki, Kupujący winien zgłosić wszystkie problemy poprzez pocztę elektroniczną na adres: reklamacje@dressler.com.pl lub za pośrednictwem Platformy.
3. W przypadku zgłoszenia reklamacji wadliwy Towar należy odesłać do Sprzedawcy na adres:
Dressler Dublin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91.
4. Do przesyłki zawierającej reklamowany Towar należy dołączyć opis wady lub opis powodu zwrotu.
5. Sprzedawca dołoży wszelkich starań w celu szybkiego (nie dłużej niż 14 dni) i rzetelnego rozpatrzenia i załatwienia reklamacji na zakupione u Sprzedawcy Towary.
6. Koszty przesyłki reklamacyjnej ponosi Kupujący, z zastrzeżeniem punktu 11.
7. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek reklamacyjnych odsyłanych do niego za pobraniem.
8. W przypadku, gdy reklamacja uznana będzie za zasadną, wadliwy towar wymieniony zostanie na Towar pozbawiony wad.
9. Jeżeli nie będzie możliwości wymiany reklamowanego Towaru na taki sam Towar, Kupujący może, według swego uznania, wybrać inny Towar dostępny w Platformie za dopłatą lub zwrotem różnicy cen,  albo zażądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy Kupujący nie może odstąpić, gdy niezgodność Towaru z umową jest nieistotna.
10. W razie uznania reklamacji przez Sprzedawcę za zasadną, wszelkie koszty, w tym koszty, jakie poniósł Kupujący przysyłając wadliwy Towar, ponosi Sprzedawca. Ww. koszty zostaną zwrócone w ciągu 14 dni przelewem na wskazany przez Kupującego rachunek bankowy bądź przekazem pocztowym na wskazany przez Kupującego adres.
11. W przypadku nieuznania reklamacji, Towar odsyłany jest na koszt Kupującego.
12. Wszelkie czynności dodatkowe niezbędne do załatwienia reklamacji zostaną ustalone przez Sprzedawcę indywidualnie z Kupującym.
13. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego na skutek posłużenia się przez osoby trzecie jego nazwą Użytkownika lub hasłem.

XII. Zwroty
1.    Sprzedawca sprzedaje Towary bez prawa zwrotu, z zastrzeżeniem punktu 2.
2.    Zasady dokonywania ewentualnych zwrotów Towarów przez Kupujących reguluje odrębna umowa zawarta przez Sprzedawcę z Kupującym.

XIII. Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).
2. Sprzedawca będzie dążył do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów z Kupującym.
3. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Platforma korzysta z informacji zapisywanych przez serwer lokalnie na komputerze Kupującego w formie tzw. cookies. Informacje z plików cookies są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej ze stroną internetowej Platformy. Kupujący, poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej, może w dowolnym momencie wyłączyć akceptację plików cookies lub wymagać od przeglądarki internetowej każdorazowej zgody na skorzystanie z zawartości pliku cookies. W przypadku nieakceptowania plików cookies korzystanie z Platformy może być utrudnione.
4. Zamówienia złożone przez Kupujących przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu złożenia zamówienia. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.02.2015 r.