OFERTA HANDLOWA PRZEZNACZONA WYŁĄCZNIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW.
Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI DRESSLER DUBLIN SP. Z O.O.

W ramach niniejszej polityki prywatności przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania przez nas danych osobowych na gruncie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”). Dressler Dublin przetwarzana dane osobowe w różnych celach, zaś szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo poniżej.

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych jest Dressler Dublin Sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim (05-850 Ożarów Mazowiecki, ul. Poznańska 91), KRS 0000688140 („Dressler Dublin” lub „Administrator”). Dressler Dublin wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować pod ochronadanych@dressler.com.pl.

1. NABYWCY PRODUKTÓW NA WWW.DRESSLER.COM.PL („Platforma Dystrybucyjna”)

Cele przetwarzania danych osobowych i podstawa prawna

 1. w przypadku Klienta będącego osobą fizyczną - realizacja umowy z Klientem lub podjęcie działań przed zawarciem umowy, na żądanie Klienta, wyrażone w dowolny sposób (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
 2. w przypadku pracowników, współpracowników oraz przedstawicieli Klienta – umożliwienie zawarcia i realizacji umowy, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 3. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności księgowych oraz podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 4. cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 5. prowadzenie działań marketingowych, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 6. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Klientem. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, dane będą przetwarzane do momentu zgłoszenia uzasadnionego sprzeciwu. Gdy podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, dane będą przetwarzane do momentu wycofania zgody na przetwarzanie.

2. ADRESACI DZIAŁAŃ MARKETINGOWYCH PROWADZONYCH PRZEZ DRESSLER DUBLIN

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 5. ustalenie, dochodzenie i obrona roszczeń, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu, tj. okazania nam w dowolny sposób, że nie życzą sobie Państwo pozostawać z nami w kontakcie i otrzymywać informacji o podejmowanych przez nas działaniach.

3. PRZETWARZANIE DANYCH Z COOKIES

Definicja i sposób działania plików cookies

Podczas korzystania z niektórych funkcji Platformy Dystrybucyjnej, serwer i oprogramowanie Platformy Dystrybucyjnej mogą korzystać z tzw. plików cookies. Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer i zapisywane na komputerze Klienta. W określonych sytuacjach mogą one stanowić dane osobowe, tj. informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Są one wykorzystywane m.in. do automatycznego rozpoznawania danego Klienta przez serwer, dzięki czemu istnieje m.in. możliwość dostosowywania oferty do preferencji Klienta, czy ułatwiają korzystanie z Platformy Dystrybucyjnej poprzez brak konieczności każdorazowego logowania się.

Strona dressler.com.pl wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies:

NAZWA PLIKU

CEL STOSOWANIA

OKRES PRZETWARZANIA

Niezbędne pliki cookie

PHPSESSID

Niezbędne pliki cookie pomagają uczynić witrynę użyteczną, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Witryna nie może działać poprawnie bez tych plików cookie.

1 dzień

Preferencyjne pliki cookie

hl

Pliki cookie preferencji umożliwiają witrynie zapamiętywanie informacji, które zmieniają sposób zachowania lub wyglądu witryny, np. preferowany język lub region, w którym się znajdujesz.

1 rok

 

Wyłączenie możliwości korzystania z plików cookie

Domyślne ustawienia przeglądarki w większości przypadków umożliwiają zapisywanie plików cookies. W przypadku braku zgody na korzystanie z plików cookies Klient musi samodzielnie dokonać zmiany ustawień / preferencji przeglądarki internetowej. Zmiana może polegać na niezapisywaniu plików cookies na urządzeniu Klienta lub na każdorazowym informowaniu Klienta o zapisaniu danego pliku na urządzeniu. Istnieje również możliwość każdorazowego usunięcia plików cookies z urządzenia po zakończeniu wizyty na Platformie Dystrybucyjnej. Szczegółowe możliwości i sposoby wyłączenia obsługi plików cookies różnią się w zależności od systemu operacyjnego urządzenia i producenta przeglądarki internetowej i są zwykle dostępne są w sekcji „Pomoc” danej przeglądarki internetowej.

Cel przetwarzania i podstawa prawna:

 1. marketing własnych produktów i usług, co stanowi realizację prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 2. marketing produktów i usług firm współpracujących z Administratorem, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 3. inne cele wskazane w treści zgód na przetwarzanie danych osobowych - jeśli takie zgody były wyrażane (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności Prawa telekomunikacyjnego i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Okres przechowywania danych:

Państwa dane osobowe pozyskane z plików cookie będą przechowywane przez czas wskazany wyżej przy poszczególnych plikach cookie, do czasu wycofania zgody lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Odbiorcy danych

W zależności od celu, w jakim przetwarzamy Państwa dane osobowe, Dressler Dublin może je ujawniać następującym podmiotom:

 1. organom państwowym lub innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów – jeśli jest to niezbędne do realizacji obowiązków prawnych,
 2. podmiotom wspierającym nas w prowadzonej działalności, w szczególności: dostawcom zewnętrznych systemów teleinformatycznych, podwykonawcom, podmiotom audytującym naszą działalność lub rzeczoznawcom,
 3. podmiotom świadczącym usługi księgowe, kadrowe, windykacyjne lub prawne – w zakresie niezbędnym do zapewnienia realizacji obowiązków prawnych lub ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń,
 4. firmom utylizującym lub archiwizującym dokumenty i inne nośniki – w zakresie, w jakim dane przechowywane są w wersji papierowej lub na tych nośnikach,
 5. firmom świadczącym usługi kurierskie i pocztowe – w przypadku prowadzenia korespondencji,
 6. bankom, zakładom ubezpieczeń oraz pozostałym instytucjom finansowym i płatniczym - w przypadku konieczności prowadzenia rozliczeń,
 7. pośrednikom, agentom i pełnomocnikom działającym w imieniu organizacji,
 8. firmom prowadzącym działania marketingowe.

Prawa osób, których dane dotyczą

Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych,
 2. sprostowania swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych (zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Państwa szczególną sytuacją),
 6. przenoszenia swoich danych osobowych.

Więcej informacji o prawach osób, których dane dotyczą, dostępnych jest w treści art. 12-23 RODO, którego tekst można znaleźć pod adresem: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Nadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, więcej informacji pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/p/skargi.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umów i rozliczenia prowadzonej działalności oraz wywiązania się przez Administratora z wymogów prawa. W pozostałym zakresie (w szczególności w celu przetwarzania przez Administratora danych w celach marketingowych) podanie danych jest dobrowolne.

Przetwarzanie danych osobowych w sposób zautomatyzowany

Państwa dane nie będą przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji powodującej skutki prawne lub podobnie istotny wpływ.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka może być okresowo modyfikowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Dressler Dublin dotyczących przetwarzania danych osobowych. Istotne zmiany w Polityce będą sygnalizowane za pomocą dobrze widocznych komunikatów umieszczonych na www.dressler.com.pl lub dodatkowo innymi kanałami.